Какво представлява GDPR (“General Data Protection Regulation”)?

Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз е новата правна рамка за защита на личните данните, която има за цел да укрепи и хармонизира правилата за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, както и относно свободното движение на такива данни.

До 25 май 2018 г., когато Регламентът ще започне да се прилага, всички администратори и обработващи лични данни следва да предприемат мерки към изграждане на съответствие със сложния набор от изисквания съгласно Регламента.

Екстра-териториалното действие на Регламента води до по-широкото му приложение. Администратори и обработващи лични данни, които боравят с лични данни на гражданите на ЕС, независимо дали са установени в Съюза или не, са задължени да се съобразят с Регламента.