За нас


DPOPRO e компания, която подкрепя организациите в изграждането на съответствие с изискванията на нововъведения Регламент (ЕС) 2016/679, познат още като GDPR (General Data Protection Regulation), предоставяйки услугата „Длъжностно лице по защита на данните“.

Нашият екип от експерти подпомага организациите в посрещането на предизвикателствата, свързани с осигуряване на защитата на личните данни и изграждане на отчетна рамка за управление и защита на личните данни, съобразно изискванията на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR).

Осигуряването на висока защита на личните данни в рамките на организацията е предпоставка за бъдещото й развитие като организация, която:

  • Спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679;
  • Увеличава доверието на клиентите и партньорите в дейностите й;
  • Повишава репутацията си;
  • Повишава конкурентоспособността си на пазара.

 


Мисия и ценности


Мисията на компанията е да допринесе с отговорност и професионализъм към изграждането и поддържането на съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни на клиентите си.

Ценностите, които следваме за изпълнението на мисията ни:


Професионализъм
Ангажираност към предоставяне на независим експертен съвет и ноу-хау.


Отговорност
Отговорност при изпълнение на вменените функции.


Законосъобразност
Водени от правните норми, поставяме основен фокус върху спазването на правилата за защита на личните данните в организациите клиенти.


Отчетност
Възприемането на отчетността като основа за вземането на решения и изграждането на съответствие с приложимите правила за защита на личните данни.


Доверие
Стремеж към изграждане на взаимоотношения, основани на доверие и развитие на сътрудничество и надеждно партньорство в областта на защитата на данните.