Услуга

Пакетни услуги


 

 

 

 

 

 


Какви са изискванията на GDPR във връзка с определянето на Длъжностното лице по защита на данните?


Регламент (ЕС) 2016/679 (“GDPR”) въвежда редица задължения за защита на личните данни както за публичния, така и за частния сектор. Организациите, попадащи в обхвата на Регламента, следва да поемат отговорността да изградят и демонстрират съответствие с набора от правила за защита на личните данни.

Въвеждането на ролята на „Длъжностно лице по защита на данните“ („ДЗЛД“)  е едно от задължителните изисквания за част от администраторите и обработващите лични данни.

Съгласно GDPR (Раздел 4, чл. 37, параграф 1), aдминистраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице по защита на данните във всички случаи, когато:

Обработването се извършва от публичен орган или структура, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнението на съдебните им функции.

Основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които изискват редовно и систематично мащабно  наблюдение на субектите на данни.

Основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в мащабно обработване на специални категории лични данни, и на лични данни, свързани с присъди и нарушения.

Член на персонала или външен експерт, изпълняващ задачите въз основа на договор за услуги, са опциите, посочени в Регламента. Организациите обаче трябва да гарантират, че ДЛЗД („Длъжностно лице по защита на данните“) действа самостоятелно и не е изправено пред конфликт на интереси при изпълнение на своите задачи и задължения.

Назначаването на „Длъжностно лице по защита на данните“ следва да бъде добре обмислено решение. Ако имате нужда от консултация, преди да предприемете следващи стъпки, свържете се с нас тук